top of page

Begrijpt u ouders moeilijk vanwege een andere taal of cultuur?

U weet er alles van: adequaat hulpverlenen aan gezinnen vraagt om een vertrouwensrelatie en een goed begrip van elkaar. Voor veel ouders is het een hele stap om zich open te stellen voor hulp en aan te geven wat er in de opvoeding niet goed lukt. Het is een extra barrière als ouders ook nog eens een andere taal spreken en uit een andere cultuur komen. Daarom vinden wij matching een heel belangrijke stap in ons proces van hulpverlenen. Omnia Jeugdzorg heeft een gevarieerd team van hulpverleners die naast het Nederlands ook de taal van het gezin spreken en cultuursensitief werken. Onze hulpverleners tonen betrokkenheid en weten gevoelens, drijfveren en ondermijnende effecten van een eventueel vluchtverleden van een gezin naar boven te halen. 

Gecontracteerde zorgaanbieder

Omnia is een gecontracteerde zorgaanbieder voor Brabant en Noord-Limburg met uitzondering van Venlo. Voor inwoners van Venlo en gemeenten buiten ons directe werkgebied werken we via maatwerkopdrachten. We bieden dan zorg op basis van een beschikking per gezin of individuele cliënt.

Zuid-Oost Brabant-01 copy.png

Zuid-Oost Brabant

Noordoost Brabant.png

Noordoost Brabant

Hart van brabant.png

Hart van Brabant

Maatwerk-01.png

Maatwerk

Heeft u te maken met gezinnen die u moeilijk begrijpt vanwege de taal en/of de culturele achtergrond? Lukt het niet goed om vertrouwen te winnen en aansluiting te vinden? De professionals van Omnia kunnen u helpen.

patient-01_edited.png
patient-01.png
Trainingen
1.jpg

Trainingen

In de gemeente Eindhoven geven we Triple P trainingen, positief opvoeden. Deze trainingen zijn kosteloos. De gemeente Eindhoven heeft hier subsidie voor gegeven voor Eindhovense bewoners. Mocht u vanuit een andere gemeente interesse hebben in Triple P trainingen dan mag u contact met ons opnemen. Wij geven de trainingen in verschillende talen; Nederlands, Turks, Somalisch, Arabisch, Pools, Berbers, Spaans en Engels. 

Begeleiding
2.jpg

Begeleiding

Als er in gezinnen steeds terugkerende problemen ontstaan in specifieke opgroei- en opvoedsituaties, kunnen we heel gericht begeleiding inzetten. We zorgen dan voor begeleiding en ondersteuning ter plekke in de situaties waarin het misloopt. We zetten daarbij een gezinsbegeleider in voor opvoedondersteuning, ondersteuning voor jongeren om zelfredzaamheid te vergroten en hulp bij het maken van een daginvulling. Onze specifieke cultuursensitieve  benadering zorgt ervoor dat we altijd een brug slaan tussen culturen.

Het kind ontwikkelt zich weer op een gezonde manier

Kind en ouders ervaren welke benadering van situaties die ze lastig vinden

Ouders voelen zich zekerder in het opvoeden en kunnen omgaan met moeilijke situaties

Ouders weten meer over de ontwikkeling van kinderen en bijbehorend gedrag

Ouders hebben weer meer plezier in het opvoeden

Het loopt weer lekkerder in het gezin; minder problemen geven een betere sfeer

Praktische informatie

Begeleiding duurt meestal 6 maanden

Vooraf maken we samen met de ouders en de verwijzer een begeleidingsplan. Hierin staat wat het gezin wil bereiken en hoe we dat samen aanpakken (doelen en acties)

Onderweg kijken we regelmatig hoe het gaat; waar nodig stellen we samen doelen en acties bij

Begeleiding wordt uitgevoerd door of onder supervisie van een SKJ-geregistreerd professional

Onderzoek
3.jpg

Onderzoek / Diagnostiek

We bieden diagnostiek als ondersteuning van de behandeling

Diagnostiek gericht op het gehele gezin
We brengen het gezins-/familiesysteem, de gezinsbeleving en de gezinsstructuur (familieopstellingen) in kaart

Diagnostiek gericht op de relatie tussen ouders en kinderen
Hierin brengen we de gehechtheidsrelaties tussen ouders en kind in kaart

Diagnostiek gericht op de ontwikkeling van het kind:

Onderzoek naar neuropsychologische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling, aanwezigheid van veerkracht, invloed van mogelijk trauma

4.jpg

Behandeling

We bieden behandeling voor gezinnen

Waar het aanleren van opvoedvaardigheden aan ouders onvoldoende effect heeft op de gezonde ontwikkeling van het kind

Waar de positieve ontwikkeling bij het kind uitblijft hoewel ouders wel effectief opvoeden.

In de behandeling richten we ons op het kind en de ouders samen. Kinderen leren en ontwikkelen zich immers door de liefdevolle aandacht, bescherming, sturing, stimulering en het voorbeeldgedrag van ouders. Dus daar ligt ook de basis om problematisch gedrag bij een kind te veranderen. De band tussen ouder en kind  is een helende relatie.

 

De problemen die kinderen in gedrag laten zien, worden  vaak veroorzaakt door gebrekkige regulatievaardigheden. Het lukt kinderen onvoldoende om gevoelens en emoties in het lijf (fysiek en emotioneel) te herkennen en/of te reguleren. Hierdoor lopen deze kinderen vast, wat tot uiting kan komen in internaliserend (naar binnen gericht) of externaliserend (naar buiten gericht) probleemgedrag. Er is dan bijvoorbeeld sprake van driftbuien, agressie, zelfbepalend optreden, overmatig aandacht vragen, moeite met het vinden van aansluiting bij leeftijdgenoten, teruggetrokken gedrag, depressief gedrag, suïcidaal gedrag, middelengebruik en crimineel gedrag. In onze behandeling ondersteunen we het kind en de ouders bij het leren omgaan met hun lijf, wat ze voelen, denken en doen.

Duur van behandeling / Praktische informatie

Behandeling duurt 6 à 9 maanden. Onderzoek wijst uit dat je in zo'n periode tot verandering kunt komen. Daarna neemt het effect van behandelen af

Vooraf maken we met de ouders en de verwijzer een behandelplan. Hierin staat wat het gezin wil bereiken en hoe we dat samen aanpakken (doelen en werkwijze)

Onderweg kijken we regelmatig hoe het gaat; waar nodig stellen we samen doelen en acties bij

Om ervoor te zorgen dat veranderingen blijvend zijn, monitoren we na de behandeling of het gezin nog op de goede weg zit. 

Het behandelteam

We werken met een multidisciplinair behandelteam. Een SKJ-geregistreerde jeugdprofessional met kennis en ervaring op het gebied van hechting- en traumaproblematiek voert de behandeling uit onder regie van een GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist NVO

Behandeling

Voorwaarden voor behandeling

Het is voldoende duidelijk wat er speelt in het gezin, waardoor problemen veroorzaakt worden, welke krachten er zijn in het gezin en welke hulpvragen er liggen.

Is dit niet helder, dan is vooraf onderzoek nodig, ook om de invloed van eventueel aanwezige medische en lichamelijke oorzaken vast te stellen (niet alles is in het systeem op te lossen).  Waar nodig kunnen we onderzoek ook tijdens de behandeling inzetten (zie Onderzoek / Diagnostiek).

Het is voldoende veilig in het gezin

Is het onvoldoende veilig, dan kunnen kinderen en hun ouders zich niet richten op hun binnenwereld en profiteren van de behandeling. Wij werken dan eerst aan het vergroten van veiligheid via een veiligheidsplan en/of het cirkelmodel. Daarbij werken we nauw samen met Veilig Thuis en/of Wijkteams. Tijdens de behandeling monitoren we doorlopend of de veiligheidsafspraken worden nagekomen of moeten worden bijgesteld.

Onze leidraad hierbij is samenwerken aan veiligheid in gezinnen met risico’s.

Er is voldoende motivatie in het gezin

Is er geen motivatie? Dan zal de eerste periode van de behandeling extra aandacht besteed worden aan motivatie en inzicht.
Een belangrijk onderdeel van elk behandeltraject is het bieden van uitleg aan gezinnen (psycho-educatie) over gedrag en (systemische) patronen. Dit betreft onder meer de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen, de invloed die ouders via de opvoeding hebben op kinderen (Triple P-principes), de invloed van cultuur en geloof in de opvoeding (cultuursensitief opvoeden), de kracht van de relatie tussen ouders en kinderen (hechting), en de invloed van ingrijpende gebeurtenissen en trauma (traumasensitief opvoeden). Deze kennis is nodig om uit te leggen aan gezinnen wat behandeling hen kan bieden.

bottom of page